Friday, September 25, 2009

TIMES : SPM2009 Last Minute Tips - Prinsip Perakaunan

Prinsip Perakaunan

Panduan ini menunjukkan cara untuk menjawab kertas soalan SPM Prinsip Perakaunan.

Kandungan
1. Penyata Kewangan
Tips
Fahami dan Kuasai Pelarasan
Hasil Terdahulu, Hasil Terakru, Belanja Terdahulu, Belanja Terakru
Hutang Lapuk / Hutang Lapuk Terpulih
Peruntukan Hutang Ragu (Kadar PHR x Penghutang Bersih)
Belanja Susut Nilai / Peruntukan Susut Nilai
Pelupusan Aset Bukan Semasa
Menilai Stok Akhir
Stok Bekalan
2. Ulang Kaji Cepat SPM
1. Penyata Kewangan
Penyata Kewangan terdiri daripada:
Penyata Pendapatan:
Akaun Perdagangan – untuk mencari untung / rugi kasar
Akaun Untung Rugi – untuk mencari untung / rugi bersih
Kunci Kira-kira – untuk melihat kedudukan kewangan sesebuah perniagaan
Disediakan dalam format ‘T’ atau penyata atau lembaran kerja.
Tips
Tajuk akaun mesti betul.
Kuasai kemahiran format untuk setiap jenis perniagaan.
Klasifikasi butiran mesti betul. Contoh Kos Jualan dan Modal Kerja.
Operasi tambah dan tolak mesti betul.
Tunjukkan jalan kerja untuk pengiraan bagi pelarasan.

Fahami dan Kuasai Pelarasan
Prinsip Catatan Bergu terpakai (satu urusniaga melibatkan dua atau lebih akaun).
Setiap urusniaga memberi kesan kepada Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Hasil Terdahulu, Hasil Terakru, Belanja Terdahulu, Belanja Terakru

Butiran
HASIL TERAKRU
HASIL TERDAHULU

BELANJA TERAKRU
TAMBAH
( PP )
LIABILITI SEMASA
( KKK )

BELANJA TERDAHULU
ASET SEMASA
( KKK)
TOLAK
( PP )


Hutang Lapuk / Hutang Lapuk Terpulih

Butiran
JURNAL AM
PENYATA
PENDAPATAN
KUNCI KIRA-KIRA

HUTANG
LAPUK
Dt Hutang Lapuk
Kt Penghutang
BELANJA
( - )
ASET SEMASA
Penghutang
(Penghutang – Hutang Lapuk)

HUTANG
LAPUK
TERPULIH
Dt Tunai/Bank
Kt Hutang Lapuk Terpulih
HASIL
( + )
ASET SEMASA
Bank / Tunai
(Bank/Tunai + Hutang Lapuk Terpulih)


Peruntukan Hutang Ragu (Kadar PHR x Penghutang Bersih)

Butiran
JURNAL AM
PENYATA
PENDAPATAN
KUNCI KIRA-KIRA

1. Baru wujud
Dt Hutang Ragu
Kt Peruntukan Hutang Ragu
BELANJA
ASET SEMASA
Penghutang
Tolak :Peruntukan Hutang Ragu

2.Pertambahan peruntukan hutang ragu
Dt Pertambahan Peruntukan
Hutang Ragu
Kt Peruntukan Hutang Ragu
BELANJA
(Beza antara
PHR lama dan
baru)
ASET SEMASA
Penghutang
Tolak: Peruntukan Hutang
Ragu (Nilai PHR yang baru)

3.Pengurangan peruntukan hutang ragu
Dt Peruntukan Hutang Ragu
Kt Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu
HASIL
(Beza antara
PHR lama dan
baru)
ASET SEMASA
Penghutang
Tolak: Peruntukan Hutang
Ragu (Nilai PHR yang baru)


Sekiranya ada hutang lapuk (mengurangkan penghutang), nilai hutang lapuk perlu ditolakkan dengan penghutang untuk mendapatkan nilai penghutang bersih.
Penghutang Bersih = Penghutang – Hutang Lapuk

Belanja Susut Nilai / Peruntukan Susut Nilai

KAEDAH
JURNAL AM
PENYATA
PENDAPATAN
KUNCI KIRA-KIRA

Garis Lurus
/ Ansuran
Tetap / Atas
Kos
BSN = % x Kos ABS
BSN = (Kos asal – Nilai Skrap*)
Usia guna

Dt Belanja Susut Nilai ABS
Kt Peruntukan Susut Nilai ABS
Tolak BELANJA
Belanja Susut Nilai ABS (kiraan tahun semasa)
ASET BUKAN SEMASA
ABS
Tolak Peruntukan Susut
Nilai (PSN lama + PSN baru)

Baki
Berkurangan
BSN = % x (Kos – PSN lama)

Dt Belanja Susut Nilai ABS
Kt Peruntukan Susut Nilai ABS
Tolak BELANJA
Belanja Susut Nilai
ABS (kiraan tahun
semasa)
ASET BUKAN SEMASA
ABS
Tolak Peruntukan Susut
Nilai (PSN lama + PSN
baru

Penilaian
Semula
BSN = ABS awal – ABS Akhir

Dt Belanja Susut Nilai ABS
Kt Peruntukan Susut Nilai ABS
Tolak BELANJA
Belanja Susut Nilai
ABS (kiraan tahun
semasa)
ASET BUKAN SEMASA
ABS
Tolak Peruntukan Susut
Nilai (PSN lama + PSN
baru


Nilai skrap, nilai yang dijangka akan diperolehi setelah tamat usia guna aset tersebut (nilai bakian).

Pelupusan Aset Bukan Semasa

Butiran
JURNAL AM
PENYATA
PENDAPATAN
KUNCI KIRA-KIRA

UNTUNG
ATAS
PELUPUSAN
Harga Jualan > Nilai Buku

Dt Pelupusan ABS
Kt Untung Atas Pelupusan
Tambah HASIL
Untung atas
pelupusan (kiraan
tahun semasa)
ASET BUKAN SEMASA
Nilai ABS akan
berkurang

RUGI ATAS
PELUPUSAN
Harga Jualan < Nilai Buku

Dt Rugi atas Pelupusan
Kt Pelupusan ABS
Tolak BELANJA
Rugi atas
pelupusan (kiraan
tahun semasa)
ASET BUKAN SEMASA
Nilai ABS akan
berkurang


Menilai Stok Akhir

BUTIRAN
PENYATA PENDAPATAN
KUNCI KIRA-KIRA

Pilih nilai yang Terendah Antara harga Kos
Atau harga Pasaran (TAKAP)
Tolak: KOS JUALAN
Kos barang untuk dijual
Tolak: stok akhir
ASET SEMASA
Stok Akhir / Stok


Stok Bekalan
Stok yang tidak habis digunakan pada tarikh imbangan.
Contoh:
Bekalan alat tulis; kertas, pen, dakwat
Kain, benang, jarum dan butang
Alat solek dan syampu
Bayaran yang sudah dibuat untuk barang yang belum habis digunakan pada tarikh imbangan dianggap sebagai belanja terdahulu (aset semasa).
2. Ulang Kaji Cepat SPM
Dokumen Perniagaan dan Catatan ke Buku Catatan Pertama

Jenis dokumen
Salinan/
Asal
Butir

Catatan bergu

Buku catatan pertama
Akaun didebitkan
Akaun dikreditkan

Invois
Salinan
Barang
Jurnal Jualan
Penghutang


Aset
Jurnal Am
Penghutang
Aset

Asal
Barang
Jurnal Belian

Pemiutang

Aset
Jurnal Am
Aset
Pemiutang

Bil Tunai atau Jualan Tunai
Salinan
Barang
Buku Tunai
Tunai/Bank
Jualan

Asal
Barang
Buku Tunai
Belian
Tunai/Bank

Aset
Buku Tunai
Aset
Tunai/Bank

Belanja
Buku Tunai
Belanja
Tunai/Bank

Nota Kredit
Salinan
Barang
Jurnal Pulangan Jualan/ Masuk

Penghutang

Aset
Jurnal Am
Aset
Penghutang

Asal
Barang
Jurnal Pulangan Belian/ Keluar
Pemiutang


Aset
Jurnal Am
Pemiutang
Aset

Nota Debit
Salinan
Barang
Jurnal Jualan
Penghutang
Pendapatan

Belanja
Jurnal Am
Penghutang
Pendapatan

Asal
Barang
Jurnal Belian

Pemiutang

Belanja
Jurnal Am
Belanja
Pemiutang

Resit
Salinan
Invois
Buku Tunai
Bank/Tunai
Penghutang

Diskaun
Buku Tunai
Diskaun diberi
Penghutang

Barang
Buku Tunai
Bank/Tunai
Jualan

Aset
Buku Tunai
Bank/Tunai
Aset

Asal
Invois
Buku Tunai
Pemiutang
Bank/Tunai

Diskaun
Buku Tunai
Pemiutang
Diskaun diAsal

Barang
Buku Tunai
Belian
Bank/Tunai

Aset
Buku Tunai
Aset
Bank/Tunai

Belanja
Buku Tunai
Belanja
Bank/Tunai

Makluman Debit
Asal
Belanja
Buku Tunai
Belanja
Bank

Makluman Kredit
Asal
Pendapatan
Buku Tunai
Bank
Pendapatan

Keratan Cek
Salinan
Barang
Buku Tunai
Belian
Bank

Invois
Buku Tunai
Pemiutang
Bank

Aset
Buku Tunai
Aset
Bank

Belanja
Buku Tunai
Belanja
Bank

Ambilan
Buku Tunai
Ambilan
Bank

Tunai
Buku Tunai
Bank (k)
Tunai (k)

Baucar Pembayaran
Salinan
Belanja
Buku Tunai
Belanja
Bank/Tunai

Wang tunai Masuk Simpanan/Deposit
Asal
Tunai
Buku Tunai
Bank (k)
Tunai (k)

Slip Daftar Tunai
Salinan
Barang
Buku Tunai
Tunai
Jualan

Asal
Barang
Buku Tunai
Belian
Tunai

Memo*

Modal
Jurnal Am
Aset
Modal

Ambilan
Jurnal Am
Ambilan
Belian

Ambilan
Buku
Ambilan
Tunai

Belanja
Jurnal Am
Pengiklanan
Belian

No comments:

Post a Comment