Friday, February 27, 2009

PENANDA WACANA

PENANDA WACANAPenanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Contoh penanda wacana seperti berikut:

1. Tambahan : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula,
selanjutnya, seterusnya, di samping
2. Urutan : pertama, kedua, seterusnya, selepas itu,
kemudian, kemudian daripada itu, akhirnya
3. Penyataan semula : iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang
diterangkan
4. Contoh : contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam,
umpama, bagai, bak kata, sebagai
5. Rumusan : rumusannya, kesimpulannya, sebagai
kesimpulan, akhir kata, sebagai penyimpul kata
6. Tempat : berhampiran dengan, bersebelahan dengan,
bertentangan dengan
7. Waktu : apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada
mulanya, lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya
8. Sebab dan kesan : oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran, jadi,
dengan itu
9. Bandingan : seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama
juga dengan
10. Pertentangan : tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau
bagaimanapun, namun begitu, bertentangan
dengan
11. Pengesahan : sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya

No comments:

Post a Comment